Nepali

Publications

S.N. Title
1 साईलेज बनाउने प्रविधि
2 लाइभष्टक गुणस्तर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३
3 सम्बन्धित आयातकर्ताले पेश गर्नुपर्ने निवेदनको ढाँचा
4 आ व २०७३/०७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समिक्षा
5 पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५
6 दाना पदार्थ ऐन २०३३
7 आयात निर्यात सिफारिस सम्बन्धि कार्यबिधि २०७३
8 Charan Present Status
9 Forage Mission