Nepali

Procedure

S.N. Title
1 लाइभष्टक गुणस्तर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३
2 सम्बन्धित आयातकर्ताले पेश गर्नुपर्ने निवेदनको ढाँचा
3 आ व २०७३/०७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समिक्षा
4 पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५
5 दाना पदार्थ ऐन २०३३
6 आयात निर्यात सिफारिस सम्बन्धि कार्यबिधि २०७३
7 Forage Mission