English

हाम्रो बारेमा

संघिय संरचना अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट पशु सेवा विभाग अन्तर्गतको यस राष्ट्रिय पशु आहारा तथा लाईभष्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालालाई पशुपन्छी तथा मत्स्य आहाराको पशु सेवा विभागको आधिकारिक निकायको रुपमा काम गर्नेगरी कार्य विस्तृतिकरण प्राप्त भएको छ । प्राप्त कार्य विस्तृतिकरण अनुसार राष्ट्रिय पशु आहारा तथा लाइभष्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशाला अन्तर्गत रहेका आन्तरिक शाखाहरुको कार्य विभाजन निम्नानुसार रहेका छन ।

 

२.१ लाइभष्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशाला शाखाको कार्य विस्तृतिकरण

२.१.१ पशुपन्छीका दाना, दाना बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ, दाना योगशिल र परिरक्षिहरुको नमुना संकलन गरी गुणस्तर परिक्षण तथा विश्लेषण गर्ने ।

२.१.२ पशुजन्य पदार्थहरु (दुध,अण्डा) को पौष्टिक तत्वहरुको नमुना संकलन गरी गुणस्तर परिक्षण तथा विश्लेषण गर्ने ।

२.१.३ देशका विभिन्न स्थानबाट भुइघांस, डालेघांस, पराल लगायतका पशु आहाराहरुको नमुना संकलन गरी पौष्टिक तत्वहरुको गुणस्तर परिक्षण तथा विश्लेषण गर्ने ।

२.१.४ मोबाइल ल्याव भ्यान संचालन गरि दाना, दाना कच्चापदार्थ तथा दुधको स्थलगत नमुना संकलन गरी गुणस्तर परिक्षण तथा विश्लेषण गर्ने ।

२.१.५ घांसको बीउको नमुना संकलन गरी गुणस्तर परिक्षण तथा विश्लेषण गर्ने ।

२.१.६ पशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामाग्रीहरुको प्रोटोकल तयार गरी लागु गर्ने ।

२.१.७ प्रयोगशालाको पुर्वाधार तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पशुपन्छी तथा मत्स्य दाना, घांस तथा अन्य पशु आहाराको गुणस्तर परिक्षणका लागि National Reference Laboratory को रुपमा विकास गर्ने ।

२.१.८ अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त Accredited प्रयोगशालाको रुपमा विकास गर्दै लैजाने ।

 

२.२ पशुपन्छी आहार विश्लेषण शाखाको कार्य विस्तृतिकरण

२.२.१ पशुपन्छीका दाना, फिड सप्लीमेन्ट तथा दाना योगशिलहरुको आयात निर्यात गर्नको लागि सिफारिस उपसमितिको सचिवालयको रुपमा काम गर्ने ।

२.२.२ पशुपन्छीका दाना तथा दानामा प्रयोग हुने सुक्ष्म पौष्टिक तत्वहरु, दाना योगशिल, परिरक्षि  अन्तरविकसित तथा बर्हिमिश्रीत रसायन सम्बन्धि मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्ने  ।

२.२.३ पशुपन्छीका दाना,दाना बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ तथा पशुजन्य पदार्थहरु (दुध, अण्डा) को गुणस्तर परिक्षण प्रतिवेदनका आधारमा प्रयोग उपयुक्तता र मात्रा निर्धारण तथा विश्लेषण गर्ने ।

२.२.४ देशका विभिन्न स्थानमा उपलब्ध भुईघांस, डालेघांस, पराल लगायतको पौष्टिक तत्वहरुको अध्ययन गरी सोही बमोजिमको आहाराको स्तर निर्धारण गर्ने ।

२.२.५ पशु आहारामा आबश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ तथा पशुपन्छीजन्य पदार्थहरु (दुध, अण्डा, पश्मिना, ऊन, हड्डी, छाला/लेदर आदि) को मापदण्ड तयार गरी गुणस्तर निर्धारण अद्यावधिक गर्ने ।

२.२.६ पशुपन्छी दाना उद्योग,पशुपन्छी तथा मत्स्य दाना तथा दाना बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरु, दाना योगशिल, परिरक्षि,  लगायतका वस्तुहरुको राष्ट्रिय अभिलेख तयार तथा अद्यावधिक गर्ने ।

२.२.७ पशुपन्छीका आवास (गोठ,खोर) तथा पशुपन्छीजन्य पदार्थहरु (दुध, अण्डा, पश्मिना, ऊन, हड्डी, छाला/लेदर आदि) को विक्रि काउण्टर, भण्डार कक्ष तथा ओसार पसारको मापदण्ड तयार गरी लागु गर्ने कार्यमा समन्वयकारी भूमिका निभाउने ।

२.२.८ पशुजन्य उत्पादनको प्रशोधन गर्ने उद्योगहरु (दाना, दुध, छाला, उन, पश्मिना आदि) को अनुगमन, निरिक्षण तथा नियमन गरी सम्वन्धित सरोकारवालाहरुलाई प्राविधिक सुझाव दिने ।

२.२.९ व्यवसायिक पशुपन्छी फार्महरुको अनुगमन निरिक्षण नियमन गरी सम्वन्धित सरोकारवालाहरुलाई प्राविधिक सुझाव उपलब्ध गराउने ।

२.२.१० पशु उत्पादन समाग्री तथा पशुजन्य पदार्थको गुणस्तर मापदण्ड सम्वन्धि जनचेतनामूलक कार्यहरु संघ, प्रदेश र स्थानिय तहसंग समन्वय गरी सञ्चालन गर्ने र गराउने ।

२.२.११ पशुपन्छी तथा मत्स्य आहारा सम्बन्धि उद्योग दर्ताको लागि सिफारिस तथा सञ्चालन अनुमती प्रदान गर्ने ।

 

२.३ पशु पोषण व्यवस्थापन शाखाको कार्य विस्तृतिकरण

२.३.१ दाना ऐन र नियमावलीको समय सापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जनका लागि अध्ययन, सिफारिस र समन्वय गर्ने ।

२.३.२ पशुपन्छी तथा मत्स्य आहारा सम्बन्धी नीतिहरुको मस्यौदा तयार गर्न समन्वय गर्ने ।

२.३.३ पशुपन्छी तथा मत्स्य आहारा सम्बन्धी कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड तर्जुमा तथा परिमार्जन गर्ने ।

२.३.४ पशुपन्छी तथा मत्स्य आहारासंग सम्बन्धित विज्ञ, निर्देशक समिति तथा समन्वय समितिहरुको संयोजन गर्ने ।

२.३.५ घांसेवाली तथा पशुपन्छी तथा मत्स्य आहारा सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान, सीप,अभ्यास,प्रविधि आदिको राष्ट्रिय स्तरमा अभिलेखिकरण गरी प्रवर्द्धन गर्ने ।

२.३.६ पशुपन्छी तथा मत्स्य आहारा र घांसेबाली सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने/गराउने ।

२.३.७ संघ,प्रदेश र स्थानिय तहमा पशुपन्छी तथा मत्स्य आहारा तथा कच्चा पदार्थहरुको माग,आपूर्ति तथा विद्यमान अवस्थाको अध्ययन, बिश्लेषण तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने ।

२.३.८ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदबाट उन्मोचन गरी सिफारिस गरिएका गुणस्तरिय घांसेबाली वीउबिजनको अभिलेखिकरण, मांग आंकलन तथा आपूर्ति व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने ।

२.३.९ घांसेबाली वीउवृद्धि फार्महरुलाई आवश्यक पर्ने मुल/श्रोत वीउको व्यवस्थापन कार्यमा समन्वय गर्ने ।

२.३.१० पशुपन्छी तथा मत्स्य आहारासंग सम्बन्धित कार्य गर्न विभिन्न संघ संस्थाहरुसंग समन्वय गर्ने ।

२.३.११ संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा घांसेवाली विकास र विस्तारका लागि समन्वय गर्ने ।

२.३.१२ घांसेबाली विकासका लागि कृषकहरुको मांग अनुसार आवश्यक पर्ने प्रमाणित विउको श्रोतकेन्द्र विकास गरी वीउ उत्पादन र विक्रि वितरणको कार्यलाई सहज बनाउन समन्वय गर्ने ।

२.३.१३ पशुपन्छी तथा मत्स्य आहारा सम्बन्धी नयां र कम लागतका प्रविधि तथा प्रतिपादित प्रविधिहरुको आन्तरिकिकरण तथा विस्तार गर्ने ।

 

२.४ प्रशासन शाखाको कार्य विस्तृतिकरण

२.४.१ कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

२.४.२ कार्यालयको लेखा तथा श्रेस्ता व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

२.४.३ जिन्सी तथा स्टोर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

२.४.५ अन्य प्रशासनिक कार्यहरु संचालन गर्ने ।