English

प्रकाशन

क्र.सं. शीर्षक
1 Report_Feed balance study
2 forage mission recent
3 Charan present status
4 NAFLQML_वार्षिक पुस्तिका २०७६।०७७
5 साईलेज बनाउने प्रविधि
6 कृषि-तथा-पशुपन्छी-डायरी-२०७७
7 खाद्य तथा दाना वस्तुहरुमा निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य गुणस्तर
8 घाँसेवाली पुस्तक