English

Downloads

S.N. Title
1 फिड सप्लिमेन्ट कच्चापदार्थ आयातकर्ताले पेश गर्नु पर्ने आवश्यक विवरण
2 दाना कच्चापदार्थ आयातकर्ताले पेश गर्नु पर्ने आवश्यक विवरण
3 कोभिड-१९ रोगको सन्दर्भमा पशु,पशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामाग्रीहरुको आयात तथा आन्तरिक ओसारपोसार गर्दा अपन
4 यस प्रयोगशालाबाट आयात सिफारिस दिन सकिने वस्तुहरु
5 आयात निर्यात सिफारिस माग निवेदन ढाँचा
6 आयातकर्ताले पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजातहरु
7 Formats for annual progress report_feed supplements
8 Formats for annual progress report_traders
9 Formats for annual progress report_feed impoters
10 Formats for annual progress report_दाना उद्योग
11 Animal feed analysis table (District level)
12 Constitution-of-Nepal
13 दाना-पदार्थ-ऐन-२०३३
14 दुग्ध विकास वोर्ड ऐन-२०४८
15 नेपाल-कृषि-अनुसन्धान-परिषद्-ऐन-२०४८
16 नेपालको-स_ंविधान
17 नेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद्-ऐन-२०५५
18 पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५
19 पशु-वधशाला-र-मासु-जाँच-ऐन-२०५५
20 15th plan infographics
21 15th_Plan
22 Agriculture Development Strategy (ADS)
23 कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३
24 कृषि विकास रणनीति
25 खर्क नीति, २०६८
26 जलवायु-परिवर्तन-नीति-२०६७
27 बीउ बिजनको दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच सन् २०१३ – २०२५
28 राष्टिय कृषि वन नीति २०७६
29 राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१
30 वन नीति २०७१
31 आयात निर्यात सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३
32 साईलो पिट निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३
33 खर्क सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७३
34 एक जिल्ला एक घाँसेबालि श्रोतकेन्द्र स्थापना तथा संचालन कार्यविधि, २०७३
35 Suchidarta Published
36 Animal Feed Analysis Table (District Level)
37 एक जिल्ला एक घाँसेबाली स्रोतकेन्द्र स्थापना तथा सं
38 साईलो पिट निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३
39 खर्क सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि, २०७३
40 Construction of Pounds and Azolla Farming