English

Acts and Regulations

S.N. Title
1 Constitution-of-Nepal
2 दाना-पदार्थ-ऐन-२०३३
3 दुग्ध विकास वोर्ड ऐन-२०४८
4 नेपाल-कृषि-अनुसन्धान-परिषद्-ऐन-२०४८
5 नेपालको-स_ंविधान
6 नेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद्-ऐन-२०५५
7 पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५
8 पशु-वधशाला-र-मासु-जाँच-ऐन-२०५५