English

Policies

S.N. Title
1 15th plan infographics
2 15th_Plan
3 Agriculture Development Strategy (ADS)
4 कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३
5 कृषि विकास रणनीति
6 खर्क नीति, २०६८
7 जलवायु-परिवर्तन-नीति-२०६७
8 बीउ बिजनको दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच सन् २०१३ – २०२५
9 राष्टिय कृषि वन नीति २०७६
10 राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१
11 वन नीति २०७१