English

Procedures

S.N. Title
1 कोभिड-१९ रोगको सन्दर्भमा पशु,पशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामाग्रीहरुको आयात तथा आन्तरिक ओसारपोसार गर्दा अपन
2 आयात निर्यात सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३
3 साईलो पिट निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३
4 खर्क सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७३
5 एक जिल्ला एक घाँसेबालि श्रोतकेन्द्र स्थापना तथा संचालन कार्यविधि, २०७३